Kargo Forex ke manilaSyarikat mempunyai hak, tetapi bukan kewajipan, untuk memeriksa apa-apa penghantaran termasuk, tanpa batasan, membuka penghantaran. Syarikat hendaklah mempunyai lien dalam apa-apa barang yang dihantar untuk semua caj fret, duti kastam, pendahuluan atau caj lain apa-apa jenis yang timbul daripada pengangkutan di bawah ini dan boleh enggan menyerahkan pemilikan barang itu sehingga caj tersebut dibayar.

Pengirim selanjutnya menjamin bahawa penerima dapat ditemukan dan dikenalpasti oleh agen-agen perusahaan di titik tujuan tanpa kesulitan yang ekstrem. Sekiranya Syarikat tidak dapat, selepas menjalankan usaha wajar, untuk mencari dan mengenal pasti penerima alamat kargo di alamat yang dinyatakan di dalam peti kargo dan dokumen penghantaran, Syarikat akan memberitahu pengirim ketidakupayaan untuk mencari penerima.

kargo forex ke manila

kargo forex ke manila

Pengirim akan bertanggungjawab untuk semua kos dan perbelanjaan yang berkaitan dengan penghantaran dan untuk kos yang dikeluarkan sama ada mengembalikan penghantaran kepada Pengirim atau penggantian penghantaran yang belum selesai.

Selanjutnya, Syarikat tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerugian, kerosakan, pemalsuan atau ketidakpuasan; yang disebabkan oleh perbuatan Tuhan, kejadian berlaku majeure atau sebarang sebab yang munasabah di luar kawalan Syarikat, atau yang disebabkan oleh; i Tindakan, keingkaran atau peninggalan Pengirim, Penerima atau mana-mana pihak lain yang menuntut kepentingan dalam penghantaran termasuk melanggar mana-mana terma atau syarat di sini, atau mana-mana orang selain daripada Syarikat atau mana-mana Pegawai Kastam atau pegawai Kerajaan lain, atau mana-mana Perkhidmatan Pos, pemancar entiti atau orang lain yang kepadanya penghantaran dihantar oleh Syarikat untuk pengangkutan ke mana-mana lokasi yang tidak selalu berkhidmat oleh Syarikat tanpa mengira sama ada Pengirim diminta atau mempunyai pengetahuan tentang pengaturan penghantaran pihak ketiga itu; ii Sifat penghantaran atau apa-apa kecacatan, sifat, atau sifatnya yang asal; iii Kecederaan elektrik, magnet, pemadaman, atau lain-lain kerosakan kepada imej elektronik atau fotografi atau rakaman, dalam apa jua bentuk.

Sekiranya bayaran penuh belum diterima dalam tempoh enam bulan dari tarikh kontrak ini, Syarikat mempunyai hak untuk melupuskan kargo pengirim dalam apa jua cara yang difikirkan wajar untuk melindungi liabiliti Pengirim di bawah kontrak ini.


Tiada ejen atau pekerja "Syarikat" atau Pengirim boleh mengubah terma dan syarat ini. Pengirim tersebut menjamin bahawa ia adalah pemilik barang yang diangkut di bawah ini, atau ia merupakan ejen yang diberi kuasa oleh pemilik barang itu, dan dengan ini menerima terma dan syarat Syarikat untuk dirinya sendiri dan sebagai ejen untuk dan bagi pihak mana-mana orang lain mempunyai minat dalam penghantaran.


Pengirim tersebut menjamin bahawa setiap artikel dalam penghantaran itu dijelaskan dengan tepat pada invois ini dan belum diumumkan oleh Syarikat untuk tidak dapat diterima untuk pengangkutan, dan penghantaran itu ditandai dan ditangani dan dibungkus dengan betul untuk memastikan pengangkutan yang aman dengan penjagaan biasa dalam pengendalian.

Liabiliti Syarikat untuk apa-apa kehilangan atau kerosakan pada penghantaran yang termasuk akan merangkumi semua barang dan kesan yang dikhususkan kepada Syarikat di bawah Invoice ini adalah terhad kepada yang kurang: Jumlah kerugian atau kerosakan yang telah disahkan pada barang dan akibat. Syarikat tidak akan bertanggungjawab, dalam apa keadaan sekalipun, untuk apa-apa kerugian berbangkit atau khas atau kerugian tidak langsung lain, namun timbul sama ada atau tidak Syarikat mengetahui bahawa kerosakan itu mungkin ditanggung, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kehilangan pendapatan, keuntungan , faedah, utiliti atau kehilangan pasaran.

Syarikat juga akan memaklumkan Pengirim lokasi gudang di mana kargo didepositkan. Sekiranya penerima atau penghantar tidak menuntut kargo di gudang yang ditetapkan oleh Syarikat dalam tempoh enam enam bulan dari penghantaran percubaan di alamat yang dinyatakan dalam kotak kargo, Syarikat berhak melupuskan kargo dengan apa-apa cara yang difikirkan munasabah untuk menutupi kos.

Syarikat tidak akan menerima barang dagangan lebih daripada sedozen apa-apa jenis dan tidak akan membawa: Bahan yang berlebihan, lucah, atau lucah; Perjudian; Karbon industri dan berlian; Peralatan dan Komputer Komunikasi; Bahan mudah terbakar; Bahagian Kenderaan Bermotor; Ketuhar gelombang mikro; Harta pengangkutan yang dilarang oleh undang-undang, peraturan atau statut mana-mana kerajaan persekutuan, negeri atau tempatan dari mana-mana negara dari, ke atau melalui mana penghantaran itu boleh dibawa.

Sekiranya mana-mana bahagian penghantaran mungkin atau disifatkan oleh Kastam atau kerajaan pengawalseliaan lain sebagai barangan komersil, Pengirim bersetuju untuk membayar yuran tambahan, cukai, denda, surcaj, duti, dsb. Perbelanjaan yang ditanggung oleh Syarikat Sebarang perbelanjaan yang dilakukan oleh Syarikat pada bagi pihak Pengirim termasuk, tetapi tidak terhad kepada, cukai, kepentingan, denda, denda, surcaj, duti, dsb. Dalam suatu kejadian sedemikian, Syarikat berhak untuk memegang, mengekalkan atau menyerahkan penghantaran sebagai penjamin bagi pembayaran sehingga pengembalian atau penggantian berpuas hati.

Nilai barangan dan kesan peribadi tidak dinyatakan dalam Invois. Tiada tuntutan boleh dibuat di luar had masa itu. Jumlah tuntutan tersebut mungkin tidak akan ditolak daripada sebarang caj pengangkutan yang dikenakan kepada Syarikat. Apabila tuntutan dibayar, Syarikat tidak akan membayar balik kos asas penghantaran, pengambilan dan penghantaran. Terma dan syarat ini hendaklah terpakai kepada, dan memihak kepada manfaat Syarikat dan ejen-ejen yang diberi kuasa dan syarikat-syarikat sekutunya, serta pegawai, pengarah dan pekerja mereka.

Lee forex pekerjaan yang hebat. Selama hampir 3 tahun sekarang, Exhale Forex di Vancouver. Bagus. Saya telah menggunakan perkhidmatan anda selama 4 tahun sekarang. Manila Cargo adalah forex dan mempunyai perkhidmatan penuh Manila Express menawarkan pemindahan wang dan perkhidmatan pintu ke pintu bulanan ke Manila Vancouver. Saya sangat menyukai proses keseluruhan anda. Amanah yang boleh dipercayai adalah bon yang paling sukar namun paling bermanfaat bagi setiap perniagaan yang boleh diperolehi daripada pelanggan, kargo forex ke manila. Nilai barangan dan kesan peribadi tidak dinyatakan dalam Invois.